Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ САЙТА НА „Лист 2016“ ЕООД (www.listbooks.bg)

I. ИЗПОЛЗВАНИ ПОНЯТИЯ:

Лист 2016“ ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Г. С. Раковски“ № 99, ЕИК: 204104347, ДДС номер: BG204104347, осъществяващо дейност като издателство, с основно направление на дейността – издаване на книги. „Лист 2016“ ЕООД действа в качеството си на “Търговец” – юридическо лице, което продава или предлага за продажба стоки, предоставя услуги или сключва договори с потребители като част от своята търговска или професионална дейност в публичния или в частния сектор, както и всяко лице, което действа от негово име и за негова сметка, както и в качеството си на „Производител“ – юридическо лице, което поставя върху стоката, опаковката й или върху техническата или търговската документация за нея своето име или фирма, свой производствен или друг отличителен знак.

Координатите на „Лист 2016“ ЕООД са следните: гр. София, бул. „Васил Левски“ 8, тел. +359 888 11 80 09.

Потребител – всички физически и юридически лица, както и неперсонифицирани обединения, които имат достъп до сайта и се възползват от стоките, предлагани от „Лист 2016“ ЕООД, в това число и потребители, попадащи под закрилата на Закона за защита на потребителите, или всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, също и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

Регистриран потребител – потребител, който е направил регистрация на сайта на „Лист 2016“ ЕООД съгласно установената процедура, която му дава допълнително право да заявява покупка на книги от виртуалната книжарница на Дружеството.

Продажна цена е крайната цена за бройка или за определено количество стока, включваща данък върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси.

Цена за единица мярка е крайната цена, включваща данък върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси за единица мярка от предлаганата стока.

Стока/Продукт е книга, в това число учебна литература и електронни книги.

Опаковка – материали, които изпълняват функцията да съдържат и съхраняват различни стоки, предлагани пряко на потребителите.

Покана за покупка е търговско съобщение, което посочва по подходящ начин, в зависимост от използваното средство за осъществяване на търговско съобщение, характеристиките на стоките и тяхната цена и което дава възможност на потребителя да направи покупка.

Договор за продажба е договор, по силата на който търговецът прехвърля или се задължава да прехвърли собствеността на стоки на потребителя, а потребителят заплаща или се задължава да заплати цената за тях, включително договорите, имащи за предмет едновременно стоки и услуги.

Цифрово съдържание са данни, които са произведени и доставени в цифрова форма, като компютърни игри, антивирусни програми, апликации, филми, музика, текстове, електронни книги, вестници, списания, софтуерни или онлайн игри, база данни, интернет сайтове за залагания и други, независимо дали са достъпни чрез изтегляне или предаване в реално време, посредством материален носител или чрез всякакво друго средство.

Средство за комуникация от разстояние е всяко средство, което без едновременното физическо присъствие на търговеца и потребителя може да бъде използвано за сключване на договор между страните, като адресирани и неадресирани печатни материали, стандартно писмо, реклама в пресата с купон за поръчка, каталог, телефон (със или без участието на човек), радио, телевизия, видеотелефон, видеотекст, sms съобщение, компютър, електронна поща, интернет, факс, поръчка по пощата.

Общи условия – представлява настоящия документ, който е „електронен документ” по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, който е електронно изявление, записано върху магнитен, оптичен или друг носител, даващ възможност изявлението да бъде възпроизвеждано.

Сайт – под това понятие се разбира сайтът на „Лист 2016“ ЕООД, достъпен на следния уеб адрес: www.listbooks.bg.

Парола е избран от Потребителя код от букви и/или цифри, който заедно с потребителското име индивидуализира същия и му предоставя възможността да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите стоки във Виртуалната книжарница на „Лист 2016“ ЕООД, достъпна на www.listbooks.bg.

Обработване на лични данни е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване.

Предоставяне на лични данни са действия по цялостно или частично пренасяне на лични данни от един администратор към друг или към трето лице на територията на страната или извън нея.

Потребителско съдържание е всеки видеоматериал, изображение, текст, снимки, мултимедийно съдържание, бази данни, софтуер или друг материал, който потребителят разполага на Сървър на Дружеството с оглед то да бъде достъпно чрез сайта „Лист 2016“ ЕООД за всички останали потребители.

II.ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

1. С настоящите общи условия се уреждат условията и редът за предоставяне на стоки от „Лист 2016“ ЕООД, предлагани чрез сайта на Дружеството (www.listbooks.bg), при стриктно спазване от страна на потребителя на изискванията, посочени в настоящите Общи условия.

2. При извършване на промени в Общите условия „Лист 2016” ЕООД се задължава да уведоми Потребителя, като публикува на видно място в сайта www.listbooks.bg съобщение за промените в Общите условия и актуалния текст на измененията.

3. Чрез приемането на настоящите общи условия Потребителят се съгласява да спазва настоящите Общи условия в редакцията, публикувана на сайта на “Лист 2016” ЕООД, към момента на приемането им.

III. ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

1. На потребителя са забранени копирането, предаването, разпространението, съхраняването или по какъвто и да е друг начин използването на част или цялото съдържание, достъпно на сайта www.listbooks.bg, в каквато и да било форма без изричното писмено разрешение на „Лист 2016″ ЕООД.

2. Потребителят няма право да използва сайта за изпращане или предаване на каквито и да е материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание, или каквито и да е материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.

3. Цялото съдържание на уебсайта www.listbooks.bg, включително текстова част, рисунки, графики, снимки, бази данни, дизайн, видео, марки, софтуерни програми, лого, слогани и друга информация, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на „Лист 2016“ ЕООД и/или неговите партньори, клиенти или на потребители, предоставили за публикуване съответните материали.

4. Всяко ползване, възпроизвеждане, промяна, публично показване и др. на част или цялото съдържание на уебсайта без предварително писмено съгласие на „Лист 2016“ ЕООД, на неговите клиенти, партньори и/или на потребителите, предоставили за публикуване съответните материали, е забранено и ще се преследва по предвидения от закона ред с всички законни средства.

5. С разполагането на всякакъв материал, който може да се определи като „потребителско съдържание“ на сайта www.listbooks.bg, Потребителят предоставя на „Лист 2016“ ЕООД правото да го използва, възпроизвежда, записва, съхранява, разпространява публично за нуждите на и във връзка с предоставянето на стоките, предмет на настоящите Общи условия.

6. С настоящото Потребителят декларира, че е носител на авторски права или други права на интелектуална собственост, или има правото да използва съответния материал като потребителско съдържание по начина, посочен в тази точка, като е придобил това право на договорно или друго законово основание, както и че разполагането на това съдържание на страниците на www.listbooks.bg и неговото използване в съответствие с настоящите Общи условия не нарушават права на трети лица.

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА И РЕГИСТРАЦИЯ

1. Достъпът до стоките, предлагани от „Лист 2016“ ЕООД, се осъществява чрез регистрация на сайта www.listbooks.bg.

2. При извършване на регистрацията потребителите попълват заявка, в която въвеждат следната информация: собствено и фамилно име, адрес на електронна поща и парола.

3. За използването на виртуална книжарница www.listbooks.bg Потребителят се задължава да предоставя вярна, точна и актуална информация за себе си при попълване на регистрационната форма. „Лист 2016“ ЕООД не носи отговорност за некоректно попълнени от Потребителя данни при последващото обработване и изпълнение на заявката.

4. Потребителят получава желаните от него потребителско име (в случай че не се ползва от вече регистриран потребител) и парола за достъп до всички стоки на www.listbooks.bg, след като извърши процеса на регистрация. За успешно извършената регистрация потребителите получават електронно съобщение с изрично потвърждение на регистрацията.

5. В случай на загубване (забравяне) на паролата или потребителското име и изрично искане от страна на Потребителя, „Лист 2016“ ЕООД се задължава да изпрати нови на електронен адрес, лично посочен от Потребителя.

6. С оглед на сигурността и защитата на своите потребители „Лист 2016“ ЕООД уведомява родителите, че предлаганите продукти са предназначени за масовата аудитория. В този смисъл определянето на подходящите продукти за ползване от страна на деца е отговорност изцяло на техните родители.

7. „Лист 2016“ ЕООД не поема никаква отговорност за навременността, изтриването, невъзможността да бъдат доставени или запазени персонални настройки на потребителя, както и за нанесени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие, в резултат на или поради изчерпване на продуктите, включително невъзможност за използване на сайта поради технически проблеми, профилактика и др.

8. „Лист 2016″ ЕООД не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящия раздел.

V. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1. Информацията, чрез която Потребителят може да бъде идентифициран, може да включва: име, e-mail адрес, професия, рождена дата, лични интереси, пощенски адрес, постоянен адрес по местоживеене, телефонен номер, както и всяка друга информация, която същият предоставя доброволно при закупуване стоките на „Лист 2016“ ЕООД.

2. При предоставяне на продуктите си „Лист 2016“ ЕООД провежда политика за защита на личните данни в качеството си на администратор на лични данни, регистриран от Комисията за защита на личните данни.

3. Потребителят има право на достъп, поправка и промяна на собствените си Лични данни, които е въвел при регистрацията на сайта www.listbooks.bg или които са станали негово достояние при използване на Виртуалната книжарница на сайта. В случай на промяна в регистрационните данни потребителят следва да ги актуализира в срок от 7 работни дни, в противен случай „Лист 2016” ЕООД не носи отговорност за реализиране на поръчката при условията на непоправените или неактуализираните регистрационни данни.

4. Приемайки настоящите условия, Потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола, изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от лицето, обработващо личните данни в „Лист 2016“ ЕООД, както и личните данни да бъдат използвани за целите на директния маркетинг. „Лист 2016“ ЕООД изрично уведомява, че предоставените от Потребителя Лични данни не се предоставят на трети лица за рекламни и промоционални цели.

5. С приемане на настоящите Общи условия потребителят се счита за уведомен по смисъла на чл. 34а, ал. 1, т. 3 от Закона за защита на личните данни за това, че личните му данни могат да бъдат разкрити на трети лица при спазване на действащото законодателство.

6. „Лист 2016“ ЕООД полага дължимата грижа за събирането, обработването и съхраняването на личните данни на Потребителите. При събирането, обработването и съхраняването на личните данни „Лист 2016“ ЕООД стриктно съблюдава българското законодателство и подхожда с отговорност към предоставените от потребителите лични данни.

7. Достъпът и ползването от потребителите на социалните мрежи – Facebook, Tweeter, YouTube, Google +, Instagram и други, изискват отделна регистрация и приемане на общите условия на съответните интернет страници, и „Лист 2016“ ЕООД не носи отговорност за защита на личните данни при приемане условията на тези сайтове.

VI. ЦЕНИ

1. „Лист 2016″ ЕООД има право да обявява намаления от цените на предлаганите книги за определен период, като това се обозначава по следния начин: чрез поставяне на новата цена до старата, която е зачертана; или чрез думите „нова цена” и „стара цена”, последвани от съответните суми; или чрез посочване на процент на намалението, като новата цена се поставя до старата цена, която е зачертана.

2. Извън намаленията по т. 1 от настоящия раздел „Лист 2016″ ЕООД има правото да променя цените по собствена инициатива в случаите, когато е налице нова цена на съответната книга, без да дължи предварително уведомяване на Потребителите.

3. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена в уебсайта към момента, в който е завършена поръчката, независимо дали тази цена е по-ниска, или по-висока от променената впоследствие.

4. При допуснати технически грешки в данните, въведени за потребителя във Виртуалната книжарница, „Лист 2016″ ЕООД има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.

VII. ДОСТАВКА

1. „Лист 2016“ ЕООД доставя своите продукти на територията на България (страната) и чужбина.

2. Доставката на територията на страната се извършва с куриер и се реализира в рамките на 3 работни дни, освен ако непредвидени обстоятелства не възпрепятстват доставката.

3. Доставките в чужбина се извършват от „Български пощи“ ЕАД и се реализират в приблизителен срок от 10 до 40 работни дни, в зависимост от конкретната дестинация. Доставчикът „Български пощи“ ЕАД не предоставя конкретни срокове за доставка, с оглед което и „Лист 2016“ ЕООД не може да се обвърже с конкретен времеви интервал на доставка.

4. Доставката с куриер за територията на Република България се изчислява в зависимост от теглото на поръчката по действащия ценоразпис на куриерска фирма „Спиди”. Цената на доставката за чужбина се изчислява автоматично спрямо общия грамаж на поръчката и съгласно установените цени на „Български пощи“ ЕАД, достъпни на следния електронен адрес (http://www.bgpost.bg/bg/337). Поръчки, пътуващи с „Български пощи“, не могат да бъдат проследявани. Максималното тегло на поръчка за чужбина е 5 кг. Tранспортните разходи са за сметка на клиента.

5. Доставката на поръчаните стоки се извършва съобразно с избрания от Потребителя начин и съобразно с указаните в т. 2 и т. 3 на настоящия раздел срокове.

6. „Лист 2016″ ЕООД си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 дни, без да информира предварително Потребителя, и да удължава сроковете с над 7 дни с предварителното одобрение от страна на Потребителя.

7. „Лист 2016″ ЕООД си запазва правото да променя лицето, извършващо доставката, без да предупреждава предварително Потребителя, без с това да променя цената, срока, както и начина на доставка.

8. В случай че Потребителят не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъдат осигурени достъп и условия за предаване на стоката в този срок, „Лист 2016″ ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. В този случай Потребителят има право да потвърди направената заявка, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

VIII. ПЛАЩАНЕ

1. При плащане в брой на поръчаните стоки потребителят се задължава в момента на доставката да предаде на представител на „Лист 2016″ ЕООД или на лицето, извършващо доставката, пълната стойност на доставяната поръчка.

2. При плащане по банков път в лева Потребителят депозира сума, равна на стойността на направената поръчка, в банковата сметка на „Лист 2016″ ЕООД и едва след като депозитът бъде потвърден, се доставят поръчаните стоки. В основанието за плащане задължително се вписва номер на поръчката. Всички такси и комисионни са за сметка на клиента.

3. При плащане по банков път в евро Потребителят депозира сума, равна на стойността на направената поръчка, в банковата сметка на „Лист 2016″ ЕООД и едва след като депозитът бъде потвърден, се доставят поръчаните стоки. В основанието за плащане задължително се вписва номер на поръчката. Всички такси и комисионни са за сметка на клиента.

IX. АНУЛИРАНЕ НА ПОРЪЧКА. ОТКАЗ ОТ СТОКА. ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

1. В рамките на 24 часа след извършване на поръчката и в случай че стоката не е напуснала склада/търговския обект на „Лист 2016″ ЕООД, потребителят има право да анулира поръчката. Анулирането следва да се извърши на следната електронната поща: sales@listpublishing.eu. При извършване на анулирането потребителите посочват: име, номер и дата на поръчката, описание на стоката.

2. Потребител, попадащ под закрилата на Закона за защита на потребителите, има право да се откаже от една или повече от поръчаните стоки, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките, съгласно условията на чл. 50 от Закона за защита на потребителите.

3. При реализиране на правото си на отказ по т. 2 от настоящият раздел Потребителят, попадащ под закрилата на Закона за защита на потребителите, дължи единствено разходите по чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от Закона за защита на потребителите.

4. Отказът от поръчка се извършва чрез електронната поща sales@listpublishing.eu. За да упражни правото си на отказ, потребителят може да използва стандартния формуляр за отказ, наличен на сайта на „Лист 2016“ ЕООД. В случай на отказ „Лист 2016“ ЕООД изпраща на потребителя, попадащ под закрилата на Закона за защита на потребителите, потвърждение за получаване на отказа му.

5. Когато потребителят упражни правото си на отказ, трябва да изпрати или предаде стоките обратно на „Лист 2016“ ЕООД в годно търговско състояние или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят, попадащ под закрилата на Закона за защита на потребителите, е съобщил на „Лист 2016“ ЕООД за решението си да се откаже от договора.

6. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или предаде стоките обратно на търговеца преди изтичането на 14-дневния срок. Разходите по връщане на стоката са за сметка на Потребителя, попадащ под закрилата на Закона за защита на потребителите.

7. Когато потребителят, попадащ под закрилата на Закона за защита на потребителите, е упражнил правото си на отказ, „Лист 2016“ ЕООД възстановява всички суми, получени от потребителя, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора съгласно т. 2 от настоящия раздел.

8. Потребител има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато: доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Потребителя и това може да се установи чрез обикновения й преглед; и/или при транспортирането стоката или нейната опаковка е била повредена; и/или цената, която Потребителят следва да заплати, не съответства на дължимата цена.

9. При констатация на дефектна стока Потребителят е длъжен да провери съдържанието на опаковката за съответствие на изпратената стока с подадената заявка в момента на нейното получаване. При констатирани нарушения във външния вид на стоката той трябва да се обърне към куриера, който е задължен да състави протокол за увреждане на пратката.

10. В случаите на т. 8 и т. 9 от настоящия раздел „Лист 2016“ ЕООД се ангажира съответната стока да бъде подменена с нова в рамките на 7-дневен срок, а в случай че няма стока, еднородна с поръчаната, „Лист 2016“ ЕООД възстановява депозираната за стоката сума в рамките на 14-дневен срок от реализирането на процедурата по т. 8 и т. 9 от настоящия раздел. Разходите по доставката са за сметка на „Лист 2016“ ЕООД.

11. Разпоредбите на чл. 50-56 от Закона за защита на потребителите не се прилагат при договори, които предоставят цифрово съдържание (електронни книги), което не се доставя на материален носител, а се изтегля от сайта, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на Потребителя и той е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ. С натискането на бутона за сваляне на електронно съдържание Потребителят се съгласява, че ще загуби правата си за възстановяване на сума.

X.ОТГОВОРНОСТ

1. „Лист 2016“ ЕООД се стреми да поддържа актуална информация от източници, които счита за достоверни, но не гарантира, че те са такива, както и че страницата не съдържа грешки и че достъпът до нея е непрекъсваем.

2. „Лист 2016“ ЕООД не потвърждава и не носи отговорност за информацията, съдържаща се в уебсайтове, към които има хипервръзки, както и за предложените продукти, услуги и други такива в същите уебсайтове.

3. „Лист 2016“ ЕООД не преглежда съдържанието на материали, предоставени и/или изпратени от потребители на неговия уебсайт, и не носи отговорност за такова съдържание. „Лист 2016“ ЕООД може по всяко време по своя преценка да премахне всеки материал, изпратен от потребители.

4. „Лист 2016“ ЕООД не носи отговорност за качеството и състоянието на връзките към интернет, както и за изправността на устройствата, които ги осигуряват, от потребителски компютър до сървъра, върху който е разположен уебсайтът.

5. „Лист 2016“ ЕООД не носи отговорност за каквито и да е загуби – преки, непреки, или последващи вреди, пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с достъпа до ползването на уебсайта.

6. „Лист 2016“ ЕООД не носи отговорност за каквито и да било смущения или технически проблеми, осуетяващи възможността за предоставяне на стоки, в резултат от експлоатирането на компютърното оборудване от Потребителя.

XI. ВРЪЗКИ КЪМ УЕБСАЙТОВЕ НА ТРЕТИ ЛИЦА

1.Уебсайтът може да съдържа връзки към уебсайтове, които са собственост или се оперират от трети страни, а не от „Лист 2016“ ЕООД. Тези връзки са предоставени само за удобство на Потребителя. „Лист 2016“ ЕООД няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на такива сайтове.

XII. ДРУГИ

XII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

1. За всички неуредени в тези условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

2. Всички спорове, отнасящи се до тези Условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.

3. Писмената форма се счита за спазена с изпращане на съобщение на електронна поща, натискане на електронен бутон на Интернет страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя, или отбелязване в поле (чек бокс) в сайта на „Лист 2016“ ЕООД, натискане на електронна препратка и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

Настоящите Общи условия на „Лист 2016“ ЕООД влизат в сила от датата на публикуването им и са достъпни на официалния сайт на издателството на следния уеб адрес: www.listbooks.bg

Този сайт използва „бисквитки“ с цел анализиране на трафика и измерване на рекламите. Повече информация »

Разбрах